Departamentul Management

La fondarea Academiei de Studii Economice din Moldova, a fost creată catedra de „Management general”. Pe parcursul perioadei anilor 1991-2016 catedra actuală de „Management” a fost (și este) condusă de următoarele personalităţi notorii:

Eugeniu HrișcevEugeniu Hrişcev – Şef catedră 1991-1998 şi 1999-2002, profesor universitar, doctor habilitat, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei din anul 2000, Rector ASEM în perioada 1994 – 2001. O personalitate care a demonstrat abilităţi manageriale de excepţie şi un potenţial de cercetare remarcabil. În activitatea sa a realizat peste 260 de publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice. 

S-a născut în satul Pelinei din raionul Cahul. În 1970 a terminat studiile la Institutul Politehnic din Chișinău, facultatea Economie. A făcut doctorat la Universitatea de Stat din Leningrad între anii 1974 și 1977.

Aria intereselor sale ştiinţifi ce a inclus bazele teoretice şi metodologice ale dirijării dezvoltării eficiente a diverselor forme de organizare a muncii şi producţiei, economia, organizarea, normarea şi stimularea muncii în fi rma contemporană, rolul şi problemele managementului inovaţional la etapa actuală, rolul ştiinţei în dezvoltarea businessului mic şi mijlociu etc. Rezultatele investigaţiilor didactico-ştiinţifi ce sunt refl ectate în 264 de lucrări, inclusiv 14 monografii şi cărţi, zeci de broşuri şi articole apărute în reviste de specialitate. Sub îndrumarea lui au fost susţinute 54 de teze de doctor şi 8 teze de doctor habilitat. A prezentat comunicări la numeroase manifestări ştiinţifi ce republicane şi internaţionale, inclusiv în Rusia,
România, SUA, Franţa, Ungaria etc. A fost membru al colegiului de redacţie al revistei Economie şi Sociologie.

Natalia BurlacuNatalia Burlacu – Şef catedră 1998-1999, doctor habilitat, profesor universitar. Rezultatele numeroaselor cercetări ştiinţifice s-au materializat prin intermediul manualelor, monografiilor, broşurilor şi articolelor ştiinţifice. În prezent, dna. Natalia Burlacu este şef catedră „Business şi Administrare, REI, TURISM” din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova.

Natalia BURLACU s-a născut la 12 iunie, anul 1952, în satul Sculeni, raionul Ungheni. După absolvirea şcolii medii din satul natal (anul 1969), dumneaei urmează studiile în una din cele mai prestigioase instituţii superioare din fosta URSS – Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din Moskova, Facultatea de economie, specialitatea – economia politică. Doctoratul a făcut tot în cadrul Universităţii de Stat „M.V. Lomonosov” din Moskova, susţinând în anul 1982 teza de doctor în economie.

Vadim CojocaruVadim Cojoocaru – Şef catedră 2002-2003, profesor universitar, doctor în economie. Activităţile şi eforturile sale s-au materializat prin intermediul numeroaselor parteneriate de colaborare cu universităţi şi instituţii de cercetare din Federaţia Rusă, Romania, Bulgaria, Polonia, Republica Belarus, Ucraina, Franţa, Marea Britanie, SUA, etc. – Universitatea de Stat din Moldova, facultatea „Economia comerţului şi merceologie”, 1982, calificarea – economist (diploma seria Я nr.255639)
– Universitatea de Stat din Kiev (Ucraina). Studii postuniversitare „Problemele economice ale restructurării”, 1989-1990.

Proiectul ,,Acreditarea și Asigurarea calității Învătămîntului Superior în
Republica Moldova” (Tempus/ Tacis);
Participarea la elaborarea setului de scenarii privind Sistemul de Cercetare – Inovare din Republica Moldova și identificarea viziunii strategice pe care se vor întemeia viitoarele politici publice și programe.

Cotelnic AlaAla Cotelnic – Şef catedră 2003-2007, profesor universitar, doctor habilitat. Din anul 2007 este Prim-prorector ASEM cu activitatea didactică. Ala Cotelnic este membru a comisiei de experţi de pe lângă Consiliul Naţional pentru Atestare şi Acreditare al Republicii Moldova, este membru a   Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei din anul 2008. În anul 2013, pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului universitar, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică intensă, i s-a conferit Ordinul „Gloria Muncii”.

Marina Belostecinic – Şef catedră 2007-2012, conferenţiar universitar, doctor în economie. Specialist de o înaltă valoare în domeniul managementului. A realizat peste 40 de publicaţii ştiinţifice în reviste de specialitate, a participat la conferinţe naţionale şi internaţionale, a participat la realizarea numeroaselor stagii şi proiecte naţionale şi internaţionale. În perioada 2007-2011, când a condus catedra „Management” ASEM-ul a înregistrat un număr record de absolvenţi în număr de peste 2300 specialişti în management.

Gheorghe Ţurcanu – Şef catedră din anul 2012-2019, profesor universitar, doctor în economie. Expert în domeniul managementului calităţii (auditor extern ISO 9001, ISO 14001) şi a managementului corporativ. Participare la instruiri, consultanta, audit intern, audit extern conform cerințelor standardelor ISO în cadrul companiile din R. Moldova și Romania, în total de peste 45 companii cu diverse domenii de activitate: vinificație, panificație, instituții publice, prestări servicii, producere și comercializare materiale de construcții, cosmetica etc. Autor a peste 40 de publicații științifice si metodice. + poza

Angela Solcan – Şef catedră din anul 2019 şi până în prezent, profesor universitar, doctor în economie. Expert în domeniul managementului calităţii (auditor extern ISO 9001, ISO 14001) şi a managementului corporativ. Participare la instruiri, consultanta, audit intern, audit extern conform cerințelor standardelor ISO în cadrul companiile din R. Moldova și Romania, în total de peste 40 companii cu diverse domenii de activitate: vinificație, panificație, instituții publice, prestări servicii, producere și comercializare materiale de construcții, cosmetica etc. Autor a peste 40 de publicații științifice si metodice. + poza

Odată cu reformarea învăţământului universitar în trei cicluri: ciclul I – Licenţă, ciclul II – Masterat, ciclul III – Doctorat, catedra „Management” a adaptat suportul metodic şi didactic în vederea instruirii studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor prin intermediul noilor programe de studii ce satisfac necesităţile pieţii muncii şi a prevederilor legale. Cu scopul de a oferi servicii de cea mai înaltă calitate, profesorii catedrei „Management” beneficiază de instruiri, traininguri, stagii de practică în cadrul instituţiilor naţionale şi internaţionale.