Cazare

Căminul studenţesc este o subunitate a ASEM, destinată asigurării condiţiilor de viaţă, odihnă şi studii pentru studenţi care-şi au domiciliu sau reşedinţa în alte localităţi.

Studenţii pot beneficia de spaţiu de locuit, în limita locurilor disponibile în căminele ASEM.

Locurile în cămin se repartizează pentru un an de studii 1 septembrie – 30 iunie.

În scopul distribuirii spaţiului locativ din căminele ASEM, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti ASEM şi CNC şi Regulamentului-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat, la facultatea Business şi Administrarea Afacerilor se creează o Subcomisiile de cazare.

În subcomisia de cazare pe facultatea BAA sunt incluşi:
  • decanul facultăţii sau prodecanul;
  • administratorul căminului;
  • doi reprezentanţi ai consiliului studenţesc al facultăţii.
Etapele procesului de cazare:
  • informarea studenţilor de către şefii de grupe privind acordarea spaţiilor, actele necesare şi criteriile de repartizare a locurilor în cămin, bazate pe situaţia socială a studenţilor, masteranzilor, media academică, participarea la activităţile ştiinţifice, sportive, culturale etc.;
  • depunerea de către studenţi a cererii de cazare şi altor acte doveditoare (Copia buletinului de identitate, Certificatul de componenţă a familiei, Certificat ce confirmă situaţia familiară, recomandările privind activitatea extrauniversitară etc. );
  • examinarea de Subcomisia de cazare pe facultatea de BAA a cererilor şi actelor depuse, în termen de două săptămâni după ultimul examen din sesiunea de vară. După examinare cererile şi actele se depun la Arhiva ASEM;
  • adoptarea deciziei privind repartizarea locurilor în cămine, în termen de până la 10 zile după finalizarea sesiunii de vară. Repartizarea finală a locurilor în cămine, va fi reflectată pe panoul de avize al facultăţii;
  • distribuirea spaţiului locativ şi încheierea Contractului de închiriere a spaţiului locativ în perioada 24 – 28 august;
  • cazarea nemijlocită în cămin.

Candidaţii la admitere solicită loc de cazare în cămin concomitent cu cererea de participare la concursul de admitere. Decizia privind repartizarea locurilor în cămin pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va adopta pînă în data de 1 septembrie al anului înmatriculării.

Descărcaţi Cererea-tip de cazare (format DOC).

Studenţii facultăţii Business şi Administrarea Afacerilor, în general, sunt cazaţi în căminul nr. 3 (mun. Chişinău, sec. Râșcani, str. Florilor 4/2).