Departamentul Comerț, Turism și Alimentație Publică

Departamentul Comerț, Turism şi Alimentație Publică a fost creat pe data de 01.01.2018, prin comasarea catedrei de Turism şi servicii hoteliere cu catedra de Comerț, merceologie și alimentație publică.

Departamentul Comerț, Turism şi Alimentație Publică este o subdiviziune structurală a facultăţii Business şi Administrarea Afacerilor şi are misiunea de pregătire a cadrelor cu studii superioare la trei specialități: „Servicii hoteliere, turism și agrement”„Merceologie și comerț” și „Tehnologia și managementul alimentației publice”.

Obiectivele Departamentului Comerț, Turism şi Alimentație Publică:
  • proiectarea procesului didactic pe profilul departamentului pentru ciclul I, Licenţă şi pentru ciclul II, Masterat;
  • organizarea şi realizarea procesului didactic pe profilul departamentului;
  • evaluarea calităţii procesului didactic pe profilul departamentului;
  • asigurarea metodică a procesului didactic;
  • pregătirea cadrelor ştiinţifice şi didactice prin doctorat şi postdoctorat;
  • asigurarea lucrului educativ cu studenţii.

În perioada 1998-2020, în cadrul ASEM pe specializările departamentului au fost pregătiţi peste 3000 de specialişti cu studii superioare.

Programul de studii „Servicii Hoteliere, Turism şi Agrement” are scopul de a pregăti specialişti pentru industria turismului și serviciilor hoteliere.

Industria turismului  reprezintă o parte integrantă a economiei mondiale, fiind considerată una dintre cele mai complexe industrii din lume.

Formarea profesională a cadrelor din turism impune utilizarea conceptului de transdisciplinaritate, care implică cunoaşterea fenomenului turistic prin conexiuni disciplinare. Complexitatea abordărilor în cadrul formării profesionale trebuie să permită specialiştilor posedarea cunoştinţelor si abilităţilor la nivelul cerinţelor actuale ale industriei turismului pe plan mondial. Prestaţia turistică impune cerinţe specifice în formarea cadrelor din domeniu, ceea ce implică o abordare holistică, netradiţională, în obţinerea continuă de abilităţi profesionale.  Pregătirea cadrelor cu studii superioare la specialitatea Servicii Hoteliere , Turism şi Agrement în ASEM  are o istorie de 20 de ani. Planurile de studii şi curricula universitară la specialitatea respectivă au fost consultate cu experţi străini în cadrul mai multor proiecte internaţionale realizate la catedra Turism şi Servicii Hoteliere din ASEM în perioada 2000-2020.

Programul de studii  are scopul  de a pregăti specialişti pentru activităţile de administrare şi conducere a întreprinderilor din industria hotelieră, a companiilor turoperatoare, a agenţiilor de turism, a stațiunilor de agrement.

Absolvenţii programului Servicii hoteliere, turism şi agrement sunt pregătiţi pentru organizarea, planificarea şi conducerea activităţii atât la nivelul întreprinderilor din industria turismului cât şi la nivel naţional: specialişti capabili să elaboreze politici şi strategii de dezvoltare economică durabilă a turismului, proiecte de amenajare turistică teritorială, documente normative din domeniul serviciilor hoteliere.

Absolvenţii îşi pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Masterat.

LIMBA DE INSTRUIRE: Romană, Rusă, Engleză, Franceză
CALIFICAREA OBŢINUTĂ: Licenţiat în servicii publice

Programul de studii „Merceologie şi Comerţ” este destinat formării specialiştilor pentru activităţi ce se referă la managementul activităţii comerciale, organizarea achiziționării și comercializării mărfurilor alimentare și nealimentare. Conform acestui program de studii, specialistul se pregăteşte pentru următoarele tipuri de activităţi: a) studierea şi analiza sortimentului produselor în sfera producerii şi în sfera circulaţiei mărfurilor; b) studierea şi analiza nivelului calităţii produselor în sfera producerii şi în sfera circulaţiei mărfurilor; c) determinarea, aprecierea şi estimarea nivelului calităţii produselor în sfera producerii şi în sfera circulaţiei mărfurilor; d) studierea, estimarea şi determinarea volumului cererii de mărfuri a consumatorilor: e) organizarea şi desfăşurarea comercializării şi promovării mărfurilor pe piaţă; f) organizarea şi efectuarea păstrării mărfurilor. La finele studiilor, în baza acestui program, tânărul specialist va poseda un volum amplu de cunoştinţe pentru a activa în domeniile evaluării calităţii şi sortimentului produselor în sfera producerii  şi în sfera circulaţiei mărfurilor pentru satisfacerea necesităţilor producătorului şi comerţului şi cerinţelor consumatorului.

Absolvenții programului se pot angaja în întreprinderi şi organizaţi de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul. Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Master.

LIMBA DE INSTRUIRE: Română, Rusă, Engleză
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: Licenţiat în ştiinţe economice

Programul de studii “Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice“ are misiunea de a pregăti specialişti capabili să asigure conceperea şi industrializarea produselor alimentaţiei publice competitive pe piaţă şi este orientat spre: · promovarea şi valorificarea tehnologiilor moderne în alimentaţia publică; · elaborarea şi promovarea noilor produse alimentare; · asigurarea unui design contemporan al produselor; · un management eficient în organizarea proceselor de producţie şi de deservire a consumatorilor; · asigurarea securităţii şi inocuităţii produselor alimentaţiei publice. La nivel de întreprindere specialistul din domeniul Tehnologia produselor alimentare este cel care trebuie să asigure buna desfăşurare a tuturor activităţilor: achiziţionarea resurselor economice, producerea / prestarea serviciilor; vânzările; planificarea activităţii economice; dezvoltarea sistemului informaţional; gestionarea resurselor umane.

Absolvenții programului se pot angaja în domeniul industriei agro alimentare şi în cadrul întreprinderilor de alimentaţie publică. Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Master.

LIMBA DE INSTRUIRE: Română, Rusă.
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: Licenţiat în Tehnologii de fabricare şi prelucrare